ยินดีต้อนรับสมาชิกเครือข่ายทุกท่าน

ภาพหน้าจอโมบายแอปพลิเคชั่น

โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
THE DEVELOPMENT OF LIFELONG LEARNING MODEL FOR THE VISUALLY IMPAIRED PERSONS BY A SOCIAL NETWORK

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ 2558

Subscribe to pwdthainetwork.com RSS