ข่าว พก. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10

ขอเชิญร่วมส่งบทความ วิจัย วิชาการ เข้าร่วมนำเสนอ ในหัวข้อ
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ
3. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ
4. นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
5. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
6. การเสริมพลังคนพิการ

กำหนดการ
เปิดรับบทความฉบับเต็ม 15 ธ.ค. 60 - 8 มี.ค.61
แจ้งผลการประเมินบทความ 8 เม.ย. 61
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) 8 พ.ค. 61
ประกาศผลการตอบรับบทความ 8 มิ.ย. 61
วันจัดการสัมมนาวิชาการฯ 9 ก.ค. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ncpd2018.kmutt.ac.th/

ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อ ส่งแบบประวัติและผลงานดีเด่น มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สอบถามรายละเอียดโทร 0 2354 3388 ต่อ 307

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://dep.go.th/?q=th/news